• Notarispraktijk Jansen

Algemene Voorwaarden Notarispraktijk Jansen

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer.
  Onder opdrachtnemer wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Notarispraktijk Jansen & Partner B.V., statutair gevestigd te Gemeente Maarssen, kantoorhoudende te Vleuten, gemeente Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30177838, handelend onder de handelsnaam: Notarispraktijk Jansen (hierna ook te noemen: ‘Notarispraktijk Jansen’).
 2. Notaris
  Onder notaris wordt verstaan iedere notaris verbonden aan Notarispraktijk Jansen.
 3. Opdrachtgever
  Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon, de personenvennootschap of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
 4. Opdracht
  Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verplicht tot het verrichten van werkzaamheden of diensten op het gebied van notariaat of mediation.
  Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door Notarispraktijk Jansen opgemaakte (ontwerp)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. Ook werkzaamheden die worden verricht zonder dat deze leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan- en aanvaard door Notarispraktijk Jansen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is, dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijk hoofdelijke aansprakelijkheid kent voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, worden volledig uitgesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Notarispraktijk Jansen als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht anders is overeengekomen. Alle natuurlijke of rechtspersonen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Notarispraktijk Jansen zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Niet doorgaan akte en intrekking opdracht
Notarispraktijk Jansen is bevoegd om ter zake van een afgebroken of ingetrokken opdracht, aan opdrachtgever te declareren, conform hetgeen hierna in Artikel 7 is opgenomen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer natuurlijke en/of rechtspersonen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan Notarispraktijk Jansen verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon (in oprichting) of personenvennootschap is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon of personenvennootschap, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon of personenvennootschap is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten (honorarium en verschotten).

Artikel 5 Uitvoering opdracht

 1. Bij de uitvoering van een opdracht laat Notarispraktijk Jansen zich bijstaan door personen, die voor Notarispraktijk Jansen werkzaam zijn.
 2. Notarispraktijk Jansen kan zich bij de uitvoering van een verleende opdracht, tevens laten bijstaan door derden. Notarispraktijk Jansen zal bij het inschakelen en selecteren van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Notarispraktijk Jansen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Notarispraktijk Jansen is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met en mede namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Opdrachtgever stemt ermee in dat Notarispraktijk Jansen digitaal met hem en met derden correspondeert.

Artikel 6 Beroepsaansprakelijkheid opdrachtnemer/notaris

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), gevestigd te Den Haag, hierna ook te noemen: ‘KNB’, heeft opdrachtnemer zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Notarispraktijk Jansen is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake uitgekeerde bedrag vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
  Indien de verzekeraar(s) in enig geval niet tot uitkering overgaat (overgaan), is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de opdracht beperkt tot het bedrag dat door Notarispraktijk Jansen in verband met de desbetreffende opdracht bij opdrachtgever in rekening is gebracht en door deze is voldaan. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Notarispraktijk Jansen aan te spreken.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen geldt tevens voor het geval Notarispraktijk Jansen aansprakelijk is voor door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen geldt ook indien Notarispraktijk Jansen ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is ontstaan.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen is mede gemaakt ten behoeve van een waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 7 Tarieven en betaling

 1. Voor zover er op grond van verordeningen van de KNB of van overheidswege geen dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief, wordt het honorarium – tenzij anders overeengekomen – berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Notarispraktijk Jansen per medewerker vast te stellen uurtarief.
 2. Indien het honorarium op basis van het aantal gewerkte uren wordt berekend, is de urenadministratie van Notarispraktijk Jansen bindend, tenzij op opdrachtgever de onjuistheid van de urenadministratie aantoont.
 3. De door Notarispraktijk Jansen ten behoeve van opdrachtgever betaalde verschotten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Onder verschotten worden onder meer begrepen kosten van ingeschakelde derden; leges; onderzoekskosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor het opvragen van (persoons)informatie uit daartoe bestemde registers; griffierechten; kadasterkosten; kosten voor het opvragen van akten bij andere notarissen of bij een centrale bewaarplaats; kosten voor (telefonische) overboekingen en eventueel verschuldigde (negatieve) rente.
 4. Notarispraktijk Jansen kan van opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met het uiteindelijk door opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 5. Notarispraktijk Jansen kan desgewenst overgaan tot tussentijds declareren van haar werkzaamheden.
 6. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of zoveel eerder als het passeren van de akte(n) plaatsvindt, tenzij anders is overeengekomen.
 7. Bij overschrijding van de in lid 6 bedoelde termijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Notarispraktijk Jansen kan, als opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Klachten en geschillen

Voor het notariaat geldt een Klachten- en geschillenregeling, welke is te raadplegen op:
https://www.notaris.nl/de-notaris/klachten-over-de-notaris en https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat/
Ingeval opdrachtgever of een derde een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, zal hij deze klacht eerst aan Notarispraktijk Jansen kenbaar maken. Wordt daarop, naar de mening van opdrachtgever niet of niet afdoende gereageerd, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid voornoemde klachten- en geschillenregeling in werking te stellen.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Notarispraktijk Jansen en opdrachtgever – en op eventuele aansprakelijkheidsclaims – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht op 7 juli 2023 onder aktenummer: 62/2023.